Λογιστικός έλεγχος & Διαβεβαίωση
Σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο στη Κύπρο κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη για να υποβάλει τις ετησίως ελεγχόμενες οικονομικές δηλώσεις στο εσωτερικό εισόδημα. Η εταιρία μας αναλαμβάνει να παρέχει τις ποιοτικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου και διαβεβαίωσης για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την εταιρική υποβολή έκθεσής τους και παρέχει τη διαβεβαίωση οτι τα συστήματά τους λειτουργούν αποτελεσματικά.
Η προσέγγιση λογιστικού ελέγχου μας είναι βασισμένη στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και τη διεθνή οικονομική υποβολή έκθεσης (I.F.R.S.)

Η σειρά των υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου περιλαμβάνει τα εξής:
  • Νομικός λογιστικός έλεγχος των οικονομικών δηλώσεων
  • Προετοιμασία των οικονομικών δηλώσεων
  • Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος
  • Λογιστικοί έλεγχοι συγκεκριμένου σκοπού και εκθέσεις δέουσας επιμέλειας
  • Copyright © 2009-2019 | Powered & Desined by OnCyprus