Λογιστικές & Φορολογικές Δηλώσεις
  

Βάσει του νόμου της Κύπρου μια επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει τα αρχεία λογιστικής για την παραγωγή των οικονομικών δηλώσεών της σύμφωνα με τα διεθνή οικονομικά πρότυπα (IFRS). Οι συνεταίροι μας που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία, είναι πλήρως τεχνολογικά καταρτισμένοι, παρέχοντας τα ακόλουθα:
  • Προετοιμασία των μηνιαίων, τριμηνιαίων, ανά εξάμηνο ή ετήσιων λογιστικών αρχείων.
  • Προετοιμασία και υποβολή των επιστροφών Φ.Π.Α.
  • Προετοιμασία των οικονομικών δηλώσεων και των εκθέσεων για διοικητικούς σκοπούς.
  • Προετοιμασία των προϋπολογισμών και της σύνταξης των εκθέσεων που ελέγχουν την πραγματική απόδοση σε σχέση με τον προϋπολογισμό.
Copyright © 2009-2019 | Powered & Desined by OnCyprus